Μικροφωνική και κάλεσμα σε πορεία για την δολοφονία του Ζακ / την Zackie Oh! – 21/09 [Ελληνικά/ English/فارسی/ Русский]

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 20/09/2022
Κινηματικά Νέα

Καλούμε σε μικροφωνική στην πλατεία Βικτωρίας την Τρίτη 20/09 7μμ για την πορεία για τον Ζακ / την Zackie Oh! Την Τετάρτη 21/09

Mikrofoniki at Victoria Square on Tuesday 20/09 7pm regarding the demonstration for Zack/ Zackie Oh! On Wednesday 21/09

https://athens.indymedia.org/event/88544/

 

Ακολουθούν τα καλέσματα σε Ελληνικά/ English/فارسی/ Русский

 

Στην Ομόνοια, στην οδό Γλάδστωνος, πριν 4 χρόνια, νοικοκυραίοι καταστηματάρχες, ο Ευάγγελος Δημόπουλος και ο Αθανάσιος Χορταριάς, σκότωσαν τον Ζακ , με συνεργούς τις κατασταλτικές αρχές, την πατριαρχική ελληνική κοινωνία που παρακολουθούσε άπραγη, τα ΜΜΕ και την πάντα πρόθυμη δικαστική αρχή.

Tο “ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας”, η πατριαρχία, ο σεξισμός, η κρατική καταστολή, η κουηροφοβία, η ταξική ανισότητα και η τοξικοφοβία δολοφόνησαν τη Zackie Oh!. Μία ακόμη δολοφονία που δεν έγινε σε κενό τόπο και χρόνο, αλλά σε έναν κόσμο όπου ο κλέφτης, η χρήστρια ουσιών, τα άτομα με ψυ, τα κουηρ, τα μεταναστά, τα ανάπηρα, οι άστεγες, τα σεξεργατά, οι οροθετικές ”μολύνουν”τα εθνικά, cis-ετεροκανονικά, καπιταλιστικά πρότυπα και ορίζονται ως ζωές που περισσεύουν. Σώματα που απειλούν την κανονικότητά τους. Γι’ αυτό τα δολοφονούν.

Γι΄αυτό μας δολοφονούν.

Εμείς, όμως, είμαστε εδώ και δεν πάμε πουθενά. Ζούμε, ερωτευόμαστε, χορεύουμε, γελάμε δυνατά και φτύνουμε την κανονικότητά τους στα μούτρα. Παίρνουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Αναγγέλουμε τον κόσμο που έχουμε ονειρευτεί. Αυτό έκανε εξάλλου κι ο Ζακ, γιόρταζοντας την ύπαρξή του και αγωνιζόμενος ενάντια στο στίγμα της οροθετικότητας, μια φωνή για τις ζωές πολλών λοατκια+ ατόμων.

Απέναντι, λοιπόν, στους διαχωρισμούς των από τα κάτω προτάσσουμε τη φροντιστικότητα, την αλληλεγγύη και την ενδυνάμωση. Συλλογικοποιούμε και αυτο-οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας για να αντεπιτεθούμε στη φρίκη και τον θάνατο. Γιατί ο φόβος της επανάστασης, της εξέγερσης, της λεηλασίας είναι παλιός φόβος της άρχουσας τάξης. Εμείς, όμως, είμαστε η σάρκα και τα οστά αυτού του φόβου και ερχόμαστε από κάτω από το σιντριβάνι.

ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ/ ΤΗ ZACKIE OH!

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022 – 7μμ

(ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ – 6μμ)

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΘΝΗ – ΚΡΑΤΗ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΟΥΣΙΑ

//////

In Omonia, on Gladstonos Street, 4 years ago Zak was killed by the shopkeepers Evangelos Dimopoulos and Athanasios Hortarias with several accomplices: the repressive authorities, the patriarchal Greek society that watched idly, the media and the always willing judicial authority.

Zackie Oh! was killed by the “sacred right of property”, by patriarchy, sexism, state repression, queerphobia, class inequality and toxicophobia. This murder did not take place in a vacuum of space and time, but in a world where the thief, the drug user, the mentally ill, the queer, the immigrant, the disabled, the homeless, the unemployed, the HIV-positive “contaminate” the nationalistic, cis-heteronormative, capitalist norms, and are defined as surplus lives. These bodies threaten their normality. That’s why they killed Zak.

That’s why they kill us.

But we are here and we are not going anywhere. We live, fall in love, dance, laugh out loud, and spit normality in their faces. We take back what belongs to us. We announce the world we have dreamed of. That’s what Zach did, too. Celebrating his existence and fighting against the stigma of being HIV-positive, Zackie was a voice for the lives of many LGBTQI+ individuals. So to counter the isolation of those who are inferior, we stand for solidarity, care, support, and empowerment. We collectivize and self-organize our resistances to counter horror and death. Because the fear of revolution, rebellion, and looting is an old fear of the ruling class. We, however, are the flesh and bones of this fear come to life.

DEMONSTRATION FOR ZACKIE OH!

WEDNESDAY 21/9/2022 – 7pm

(PREGATHERING ON GLADSTONOS STREET – 6pm)

THE BODIES IN DANGER WILL BECOME DANGEROUS

AGAINST A WORLD OF SUFFOCATION, FEAR AND DIVISION

AGAINST THE NATION-STATE, CAPITALISM, PATRIARCHY, AND EVERY POWER

//////

چهار سال پیش، در اومونیا، در خیابان گلدستونوس، ترک به دست اوانجلوس ذیموپلوس و آناناسيوس هورتارياس، دو مغازه دار محلی به قتل رسید. قتلی که با همدستی مسئولین سرکوبگر، رسانه های جامعه ی مردسالار یونانی که فقط نظاره گر بود و دستگاه قضایی همیشه در صحنه صورت گرفت.

«حق مقدس مالکیت»، مردسالاری، جنسیت گرایی، سرکوب دولتی، کوییرهراسی، نابرابری طبقاتی و مخدرهراسی عاملان قتل «زکی اوه» بودند. قتل دیگری که در یک خط زمانی و مکانی صورت نگرفت، بلکه در جهانی اتفاق افتاد که در آن سارق، مصرف کنندهی مواد مخدر، بیمار روحی، کوییر، مهاجر، معلول، بی خانمان، بیکار، شخصی که HIV مثبت دارد و خیلی های دیگر جامعهی بناشده بر پایه ی ارزشهای ملی، سرمایه دارانه و دگرجنسگرایانه ی افراد سیس را آلوده می کنند و جان هایشان زیادی شمرده می شود. برای همین بود که زک را کشتند.|

برای همین است که ما را می کشند.

اما ما اینجاییم و همین جا هم می مانیم. ما زندگی می کنیم، عاشق می شویم، می رقصیم، بلند بلند میخندیم، و هنجارها را توی صورت آنها تف می کنیم. ما آن چه که به ما تعلق دارد را باز پس می گیریم. رویاهایمان را به همه ی جهان اعلام می کنیم. این همان کاری است که زک هم انجام داد. او با بزرگ داشتن وجود خودش، و مبارزه علیه تحقیرکردن افراد مبتلا به HIV، صدایی بود که از زندگی خیلی از افراد +LGBTQI حمایت می کرد. بنابراین برای مقابله با جدا کردن آنهایی که فرودست ترند، ما از همبستگی، توجه و حمایت و توانمندسازی دفاع می کنیم. ما برای مبارزه با ترس و مرگ، مقاومت هایمان را جمعی و خودسازمانده می کنیم. چرا که ترس از انقلاب، شورش و غارت ترس همیشگی طبقه ی حاکم است. ما در این ترس روحی تازه خواهیم دمید و آن را جانی دوباره خواهیم بخشید.

تظاهرات برای یادبود زکی اوہ

چهارشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

ساعت ۷ شب

تجمع اولیه ساعت ۶ عصر در خیابان گلدستونوس GLADSTONOS

افرادی که در خطرند، خطرناک خواهند شد

عليه جهاني خفقان، وحشت و تفرقه

علیه دولت-ملت، سرمایه داری، مردسالاری

علیه هر قدرتی

//////

На Омонии, на улице Гладстонос, 4 года назад Зак был убит владельцами магазина, Евангелосом Димопулосом и Атанасиосом Хортариасом совместно с репрессивными органами, пассивно наблюдающим патриархальным греческим обществом, медиа и вечно осуждающей властью.

«Священное право собственности», патриархат, сексизм, давление государства, квирфобия, классовое неравенство и наркофобия убили Закки О!

Очередное убийство, произошедшее не во временном и пространственном вакууме, но в мире где вор, наркозависимый, человек с ментальным расстройством, квир, иммигрантка, недееспособная, бездомный, безработный, ВИЧ-положительная «заражают» национальные, цис-гетеронормативные капиталистические ценности и считаются отбросами жизни. Это тела, угрожающие их нормальности. Вот почему они убили Зака.

Вот почему они убивают нас.

Но мы здесь и мы не собираемся уходить. Мы живем, влюбляемся, танцуем, смеёмся от души и плюём нормальности в лицо. Мы берём то, что нам принадлежит. Мы объявляем мир, о котором мы мечтали. То же самое делал и Зак. Празднуя своё существование и сражаясь против стигмы ВИЧ-положительного, Закки был голосом за жизни многих ЛГБТКИ+ персон. Следовательно, против сепарации тех, кто выше, мы защищаем заботу, солидарность и сопротивление.

Мы объединяемся и самоорганизуем наше движение против ужаса и смерти. Потому что страх революции, бунта, мародерства – это старые страхи правящего класса. Мы, как угодно, – плоть и кости этих страхов и мы пробиваемся сквозь фонтан.

Демонстрация за Закки О!

Среда 21/09/2022 – 19.00

(Предварительный сбор на улице Гладстоноса в 18.00)

ТЕЛА В ОПАСНОСТИ СТАНУТ ОПАСНЫМИ

ПРОТИВ МИРА ПОЛНОГО ПОДАВЛЕНИЯ, СТРАХА И РАЗДЕЛЕНИЯ

ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, КАПИТАЛИЗМА, ПАТРИАРХАТА И ЛЮБОЙ ВЛАСТИ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *