ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΟΤΑΡΆ 26 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΉ ΜΈΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΆΛΗΨΗΣ – Εn, Fr, Tr

Το τελευταίο διάστημα, συγκεκριμένα από τον Μάιο και μετά, η παρουσία της αστυνομίας γύρω απο την κατάληψη όλο και αυξάνεται.
Συχνότερες περιπολίες ακόμα και με ασφαλίτικα οχήματα σχεδόν καθημερινά, δελτάδες σταματούν και προσπαθούν να κοιτάξουν τον κοινωνικό χώρο – σαλόνι της κατάληψης στο ισόγειο, ενω ταυτόχρονα πραγματοποιούνται ελέγχοι χαρτιών σε μετανάστ(ρι)ες πέριξ της κατάληψης. Πριν δύο εβδομάδες μάλιστα, έπειτα απο παρακολούθηση από την είσοδο της κατάληψης έως το μουσείο, μπάτσοι σταμάτησαν Ιρανό μετανάστη, μέλος της κατάληψης και τον οδήγησαν στο ΑΤ Εξαρχείων. Εκεί τον αντιμετώπισαν υποτιμητικά για πολύ ώρα χωρίς να του δώσουν εξηγήσεις για την προσαγωγή του, ενώ του ασκήθηκε σωματικός έλεγχος αφαιρώντας του όλα του τα ρούχα και τα προσωπικά πράγματα.
Η συγκυρία σε όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Η Νοταρά 26, μέσα στα σχεδόν 9 χρόνια ύπαρξής της, δείχνει στην πράξη πως η αυτο-οργάνωση, η αλληλεγγύη και η αντίσταση σε κράτος και κεφάλαιο, δεν είναι ουτοπίες, αλλα η εικόνα από το μέλλον. Ταυτόχρονα, σε μια συγκυρία που ο συστημικός ρατσισμός και ο βίαιος εξευγενισμός διώχνουν μεταναστά απο τις γειτονιές του κέντρου προκειμένου να τις μετατρέψουν σε τουριστικά διασκεδαστήρια, η Νοταρά 26 ως κατάληψη στέγης προσφύγων και μεταναστ(ρι)ών, είναι κάτι που αποτελεί αγκάθι στα κεφαλαιοκρατικά και νεοαποικιοκρατικά σχέδιά τους.
Οι πρακτικές αυτές, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα θα πέσουν στο κενό. Η αλληλεγγύη και ο αγώνας δεν τρομοκρατούνται. Θα συνεχίσουμε έμπρακτα να δίνουμε τη λύση απέναντι στον ρατσισμό, το κεφάλαιο,τη στεγαστική κρίση και να στεκόμαστε απέναντι σε καθε μορφή εκμετάλλευσης και εξουσίας.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΤΑΡΑ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ Σ’ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΡΙΣΤΑΚΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Συνέλευση Κατάληψης Στέγης Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26
REGARDING THE POLICE PRESENCE AROUND NOTARA 26 AND THE ARREST OF A MEMBER OF THE SQUAT
Lately, specifically from May onwards, the police presence around the squat has been increasing.
More frequent patrols even with civil cars almost daily, delta cops stop and try to look at the social space of the squat on the ground floor, while at the same time they carry out paper checks on migrants around the squat. Two weeks ago, after surveillance from the entrance of the squat until the museum, cops stopped an Iranian migrant, a member of the squat and took him to AT Exarchia. There he was treated degradingly for a long time without giving him an explanation for his detention, while he was searched by removing all his clothes and personal belongings.
The timing of all this is not accidental. Notara 26, in its almost 9 years of existence, shows in practice that self-organization, solidarity and resistance to state and capital are not utopias, but the image from the future. At the same time, at a time when systemic racism and violent gentrification are driving migrants away from downtown neighborhoods in order to turn them into tourist entertainment places, Notara 26 as a housing squat for refugees and migrants, is something that is a thorn in their capitalisti and neocolonial plans.
These practices, as in previous years, will now again fail. Solidarity and struggle are not intimidated. We will continue to provide a practical solution against racism, capital, the housing crisis and to stand against all forms of exploitation and power.
COMMUNITIES OF STRUGGLES IN EVERY NEIGHBOURHOOD
HANDS OFF NOTARA 26
Assembly of the housing squat of refugees/migrants Notara 26
CONCERNANT LA PRÉSENCE POLICIÈRE AUTOUR DE NOTARA 26 ET L’ARRESTATION D’UN MEMBRE DU SQUAT
Dernièrement, plus précisément depuis le mois de mai, la présence policière autour du squat s’est accrue.
Des patrouilles plus fréquentes, y compris avec des voitures civiles, presque tous les jours, les delta s’arrêtent et essaient de regarder l’espace social du squat au rez-de-chaussée, alors qu’en même temps ils contrôlent les papiers des personnes racisées autour de Notara 26. Il y a deux semaines, après avoir surveillé l’entrée du squat jusqu’au musée, les flics ont arrêté un migrant iranien, membre du squat, et l’ont emmené à au commissariat d’Exarcheia. Sur place, il a été traité de manière dégradante pendant un long moment sans lui donner d’explication sur sa détention. Il a été fouillé, les flics lui enlevant tous ses vêtements et ses effets personnels.
Tout cela n’arrive pas de manière fortuite. Notara 26, avec ses presque 9 ans d’existence, montre dans la pratique que l’auto-organisation, la solidarité et la résistance face à l’État et au Capital ne sont pas des utopies, mais un aperçu de l’avenir. A une époque où le racisme systémique et la gentrification violente chassent les migrant*es des quartiers du centre-ville pour les transformer en lieux de divertissement touristique, Notara 26, en tant que squat d’habitation pour les réfugié*es et les migrant*es, est une épine dans leurs plans capitalistes et néocoloniaux.
Comme les années précédentes, ces pratiques d’exclusion échoueront à nouveau. Face au racisme, au Capital, à la crise du logement et à toutes les formes d’exploitation et de pouvoir, nous continuons nos luttes communes sans se laisser intimider.
DES COMMUNAUTÉS DE LUTTES DANS CHAQUE QUARTIER
NE TOUCHEZ PAS À NOTARA 26
Assemblée du squat d’habitation des réfugié*es/migrant*es Notara 26
Notara 26 çevresinde polis varlığı ve gecekondu sakinlerinden birinin gözaltına alınmasıyla ile ilgili:
Son zamanlarda, özellikle Mayıs ayından itibaren işgal çevresindeki polis varlığı artıyor.
Neredeyse her gün sivil araçlarla dahi daha sık devriye atan delta polisleri işgalin zemin katındaki sosyal alana bakmaya çalışırken, aynı zamanda işgal çevresindeki göçmenlere kimlik kontrolleri yapıyorlar. 2 hafta önce, işgalin bulunduğu mahalleden müzeye kadar süren gözetimin ardından polisler, işgalin bir üyesi olan İranlı bir göçmeni durdurdu ve onu Exarchia’daki polis merkezine götürdü. Burada, gözaltına alınmasına ilişkin hiçbir açıklama yapılmadan uzun süre aşağılayıcı muameleye maruz kalırken, tüm kıyafetleri ve kişisel eşyaları çıkarılarak arandı.
Bütün bunların yaşanması elbette tesadüfi değildir. Notara 26, neredeyse 9 yıllık varoluşunda, öz örgütlenmenin, dayanışmanın, devlete ve sermayeye karşı direnişin ütopya değil, gelecekten gelen bir imaj olduğunu pratikte gösteriyor. Aynı zamanda, sistematik ırkçılığın ve şiddet içeren soylulaştırmanın, insanları turistik eğlence mekanlarına donüştürülen şehir merkezindeki mahallelerden uzaklaştırdığı bir dönemde, mülteciler ve göçmenler için bir işgal alanı olarak Notara 26, egemenlerin kapitalist ve yeni sömürgeci planlarını baltalamaktadır.
Bu uygulamalar önceki yıllarda olduğu gibi şimdi de başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Dayanışma ve mücadele vazgeçilmezdir. Irkçılığa, sermayeye, konut krizine karşı pratik çözüm sunmaya, sömürünün ve iktidarın her biçimine karşı mücadeleye devam edeceğiz.
HER MAHALLEDE TOPLULUK MÜCADELESİ
NOTARA 26’DAN ELİNİZİ ÇEKİN

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *